กฎหมายภาษีของสหรัฐ

economy

เป็นเรื่องธรรมดาที่ทุกประเทศจำเป็นต้องทำการเก็บภาษีเพื่อนำเงินที่ได้นั้นไปบำรุงประเทศ นำเงินไปพัฒนาในสิ่งที่ควรจะทำเพื่อให้ประชาชนในประเทศได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นกว่าเดิม แต่ละประเทศเองก็จะมีหลักหรือกฎหมายในการเลือกเก็บภาษีที่แตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการที่ประเทศนั้นๆ จะเลือกเก็บ สหรัฐฯ เองด้วยความที่เป็นประเทศมหาอำนาจของโลกก็เป็นเรื่องธรรมดาที่จะต้องมีการเก็บภาษีเพื่อนำไปพัฒนาประเทศของเขาเช่นเดียวกัน โดยหลายๆ อย่างก็จะมีความแตกต่างกันออกไปขึ้นอยู่กับการกำหนดกฎเกณฑ์ขึ้นมา

เข้าใจกฎหมายภาษีของสหรัฐ 

สหรัฐฯ เป็นสหพันธ์สาธารณรัฐที่มีรัฐบาลกลาง, รัฐและรัฐบาลท้องถิ่น แยกออกจากกันอย่างชัดเจน ภาษีของประเทศนี้จึงมีการถูกกำหนดเอาไว้ในแต่ละระดับ โดยภาษีทั้งหมดทั้งมวลนี้จะควบรวมถึงภาษีรายได้เงินเดือนของสถานที่ที่มีการขายสินค้าหรือบริการ, กำไรจากเงินทุน, เงินปันผลนำเข้าจากที่ดิน, เงินที่ได้เป็นของขวัญ รวมไปถึงค่าธรรมเนียมในเรื่องต่างๆ สำหรับภาษีจะมีการเรียกเก็บจากรายได้สุทธิของบุคคลและบริษัท ประเทศนี้เป็น 1 ใน 2 ประเทศที่ทำการเรียกเก็บภาษีจากพลเมืองที่ไม่ได้เป็นพลเมืองของตน โดยสามารถแยกรายละเอียดการเก็บภาษพื้นฐานได้ดังนี้

economy-

  1. ภาษีเงินเดือนจะถูกกำหนดขึ้นมาโดยรัฐบาลกลางและรัฐบาลของรัฐต่างๆ เองทั้งหมด รวมไปถึงภาษีประกันสังคมและ Medicare ที่ได้มีการบังคับใช้กับทางนายจ้างและลูกจ้างในระดับอัตราภาษีร่วมกันคือ 15.3% ด้านของภาษีประกันสังคมจะมีการใช้แค่กับค่าจ้างในปีแรกเท่านั้น
  2. ภาษีทรัพย์สินถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลท้องถิ่นและจากหน่วยงานพิเศษหลายแห่งจะทำการพิจารณาจากมูลค่าตลาดศาลยุติธรรมของทรัพย์สิน โรงเรียนกับหน่วยงานอื่นๆ ส่วนใหญ่จะถูกปกครองแยกจากกันต่างหากรวมถึงมีการกำหนดภาษีแยกจากกันต่างหากด้วย ปกติแล้วภาษีทรัพย์สินจะเรียกเก็บจากอสังหาริมทรัพย์เท่านั้น
  3. ภาษีขายถูกำหนดจากรัฐเป็นส่วนใหญ่แต่บางเมืองก็มีกฎหมายเป็นของตนเองจากการขายปลีกสินค้าที่มีจำนวนมากและจากบริการบางอย่าง ซึ่งแต่ละเมืองก็จะมีอัตราภาษีขายที่แตกต่างกันออกไป ภาษีขายจะมีการเรียกเก็บโดยผู้ขายในขณะที่ขายหรือนำส่งเป็นภาษีซื้อจากผู้ที่ซื้อสินค้าที่ต้องทำการเสียภาษีซึ่งไม่ได้จ่ายภาษีขายไว้
  4. ภาษีอสังหาริมทรัพย์และของขวัญถูกกำหนดจากรัฐบาลกลางและจากรัฐบาลของรัฐในบางที่จากการโอนมรดกกรรมสิทธิ์ด้วยความประสงค์หรือการบริจาคตลอดชีวิต เช่นเดียวกับภาษีรายได้ของรัฐบาลกลางภาษีอสังหาริมทรัพย์และภาษีของขวัญของรัฐบาลกลางจะมีการถูกบังคับใช้กับทรัพย์สินทั่วโลกของพลเมืองกับประชากรรวมถึงยังมีการอนุญาตเครดิตภาษีต่างประเทศด้วย