economy-photo

เริ่มต้นวิกฤติสินเชื่อซับไพรม์

November 28, 2017 admin 0

ในช่วงที่วิกฤติเศรษฐกิจของโลกมีปัญหาส่งผลให้เกิดเรื่องต่างๆ ตามมามากมายจนประเทศมหาอำนาจของโลกทั้งหลายจำเป็นต้องเข้ามามีบทบาทในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี ซึ่งการแก้ไขปัญหานั้นก็ขึ้นอยู่กับความสามารถของแต่ละกลุ่มคนที่เข้ามามีบทบาทในช่วงเวลานั้นๆ

FATCA-photo

ความหมายของคำว่า FATCA

November 16, 2017 admin 0

FATCA เป็นคำย่อมาจาก Foreign Account Tax Compliance Act เป็นกฎหมายที่สหรัฐฯ ได้มีการกำหนดขึ้นมาแล้วมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 วัตถุประสงค์หลักก็คือต้องการตรวจสอบพร้อมป้องกันการเลี่ยงภาษีของผู้มีรายได้สัญชาติอเมริกันที่รายได้เหล่านี้เกิดจากแหล่งรายได้จากต่างประเทศ