CPA

CPA มีหน้าที่อะไร

August 9, 2019 admin 1

ผู้ตรวจสอบบัญชี (Certified Public Accountant) หรือเรียกสั้นๆ ว่า CPA เป็นตำแหน่งของนักบัญชีที่ผ่านการรับรองในประเทศที่พูด-เขียนภาษาอังกฤษ ในประเทศสหรัฐอเมริกา CPA เป็นใบอนุญาตที่มอบให้กับนักบัญชี สามารถทำงานอิสระใน 50 รัฐ ซึ่งได้มีกฎหมายออกมาให้อนุญาตผู้ตรวจสอบบัญชี สามารถปฏิบัติงานได้ในทุกรัฐ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่